สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG54N0023
แผนพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย สู่การขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย  สู่การขับเคลื่อนงานท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด (RDG54N0023)

การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ด้านการท่องเที่ยว

          การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) ในประเทศไทยเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในแวดวงที่หลากหลาย อาทิ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สถาบันการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะได้เล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชน ถือเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณค่า มีความยั่งยืน สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 และได้มีการรับโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน หลังจากนั้นจึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับภูมิภาคขึ้นคือ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงฯ การท่องเที่ยวโดยชุมชนถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดต้องให้การสนับสนุนการทำงานของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัด

          เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ก่อร่างขึ้นจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เป็นการรวมตัวกันของชุมชนที่มีการจัดการท่องเที่ยว คนในชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนชุมชน จากโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ที่ทำมาแล้ว 3 ระยะ โดยในระยะที่ 3 นี้มี นายบันเทิง เครือวงศ์ ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย เป็นหัวหน้าโครงการ  ซึ่งในการทำงานระยะที่ 1 ได้พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย แล้วมีการหารูปแบบวิธีการจัดการและพัฒนาเครือข่ายในโครงการวิจัยในระยะที่ 2

          เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน ด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้เกิดโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย มีการสร้างความร่วมมือกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยลัยราชภัฎเชียงราย ในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับเครือข่ายฯ และได้รับการอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย รวมถึงได้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้พัฒนาแผนการทำงานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ผ่านทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งได้รับการอนุมัติรับรองแผน ในปีงบประมาณ 2554

          โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3 นี้ เป็นการทดลองปฏิบัติการภายใต้แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นการทำงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและ เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย โดยได้รับงบประมาณภายใต้โครงการ             การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ซึ่งมีนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายเป็นคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
  2. พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนและรูปแบบการจัดการการตลาดท่องเที่ยวโดยชุมชน
  3. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังการจัดการปัญหาของชุมชน
  4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สาธารณะ

          กิจกรรมที่ดำเนินงานภายใต้โครงการนี้ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 4 จังหวัด (สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ของดีชุมชน/กลุ่ม/กิจกรรม/ภูมิปัญญาความรู้/การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว ฯลฯ) การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย โดยการศึกษาดูงาน จัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนกำหนดมาตรฐานรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน/แผนแม่บทท่องเที่ยวชุมชน ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด อบรมเสริมทักษะต่างๆ ให้กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน การจัดการ สถานที่ อาหาร การเงิน ฯลฯ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ป้ายบอกเส้นทางแผ่น CD คู่มือและแผ่นพับ จัดมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด ประสานงานและติดตามประเมินผลโครงการ      

          การดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เป็นผลจากการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงรายในโครงการวิจัยระยะที่ 2 จนได้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผลักดันสู่หน่วยงานระดับนโยบาย

          บทบาทของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3 นี้ ได้ดำเนินการในลักษณะกลุ่มองค์กรในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การขยายแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการประชาสัมพันธ์ชุมชนเครือข่าย และการพัฒนาเครือขายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดสู่ความเข้มแข็ง ถือเป็นพัฒนาการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีการขับเคลื่อนงานในลักษณะเครือข่ายด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจนถึงปัจจุบันนั้นทั้งสิ้น 3 โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคประชาชน จนไปสู่การผลักดันแผนงานสู่ระดับนโยบายได้จนสำเร็จ
 

วรพงศ์ ผูกภู่
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 2/26/2015