สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
รหัสโครงการที่เกี่ยวข้อง : RDG45S0001
หลักสูตรท้องถิ่นขนมพื้นบ้านท่ามาลัย…..ผลผลวงจากงานวิจัย
จากผลสำเร็จของการจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การฟื้นฟูขนมพื้นบ้านของมุสลิมบ้านท่ามาลัย ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล” โดยมี คุณบัดสาระ องศารา เป็นหัวหน้าโครงการ จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการวิจัยเด่นประจำปี 2547 แล้วนั้น พบว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการทีมวิจัยและผู้ประสานงาน Node สตูล คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์ ได้มีการทำกิจกรรมต่อยอดจากโครงการเดิม โดยมีการประสานกับ อาจารย์สุทธิ สายสุนี (ผู้อำนวยการ) และคณะครูโรงเรียนบ้านตะโล๊ะใส ต.ละงู จ.สตูล จัดเวทีร่วมกันขึ้นเพื่อ หาแนวทางการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง “ขนมพื้นบ้านท่ามาลัย” สำหรับสอนเด็กนักเรียน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จากการหารือได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ 1) ได้ร่างเนื้อหาหลักสูตรคร่าวๆ อาทิ รู้จักขนม (จากรูป), การฝึกวาดภาพจากขนม,หลักสูตรขนมและวิธีทำ,ประวัติความเป็นมาของขนมพื้นบ้าน ตลอดจนได้วางแนววิธีการสอนไว้คร่าวๆแล้วด้วย ทั้งนี้ อาจารย์สุทธิ บอกว่า จะดำเนินการทดลองสอนก่อน 1 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นจะจัดเวทีสรุปวิเคราะห์ร่วมกันกับคณะครูและพี่เลี้ยง Node สตูล เพื่อหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงร่วมกันต่อไป
ข้อมูลโครงการ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
วันที่บันทึก : 10/26/2005