สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG45E0004
ชื่อโครงการ : การศึกษาประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  นิวัฒน์ วิริยะพันธ์
ระยะเวลาโครงการ : 4 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2545 , สิ้นสุด : 30 พ.ย. 2545
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง 2. เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในเขตวนอุทยานภูสิงห์ – ภูผาผึ้งระหว่าง องค์กรชุมชน กับองค์กรรัฐ