สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG45M0005
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์น้ำในลำคลองตำบลโพหักโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สภา จันทร์พ่วง
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 มี.ค. 2545 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2545
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน้ำในลำคลองตำบลโพหักในมิติการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในด้านคุณภาพน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการใช้น้ำ และภูมิปัญญาของชุมชนในการใช้น้ำ รวมทั้งศึกษาสภาพน้ำในปัจจุบันกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของน้ำในลำคลองตำบลโพหัก 3. เพื่อแสวงหาแนวในการอนุรักษ์น้ำร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน