สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG46S0011
ชื่อโครงการ : แนวทางการฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่พรุปายอของชุมชนตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  อาแว ตีเย๊าะ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2546 , สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2547
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนเกี่ยวกับพรุปายอและการทำนาในพื้นที่พรุปายอ 2. เพื่อศึกษาข้อมูลการทำนาในพื้นที่พรุปายอของชุมชนทั้งด้านกายภาพและภูมิปัญญา สาเหตุ/ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสภาพความเปลี่ยนแปลงของป่าพรุจากอดีตถึงปัจจุบัน 3. เพื่อศึกษาทางเลือกการฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่พรุปายอของคนในตำบลกะดุนง 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนในการรักษาฟื้นฟูพรุปายอ