สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG47S0001
ชื่อโครงการ : การศึกษาพัฒนาการของการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ประเวศ คุณโลก
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 มี.ค. 2547 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2547
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการของชุมชน เช่น แนวคิด ปัจจัย เงื่อนไข 2. เพื่อศึกษาถึงบทเรียนในการจัดการป่าและการจัดการท่องเที่ยว 3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การสร้างอนุชนรุ่นหลัง