สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG50N0007
ชื่อโครงการ : ศึกษาสถานการณ์การทำสวนยางและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชาวสวนยางเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ศรากร พรสุวรรณ
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 มี.ค. 2550 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2550
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อศึกษาพัฒนาการการใช้ที่ดินก่อนปลูกยางพารา/สำรวจพื้นที่ปลูกยางในอำเภอเชียงแสนและทราบความคาดหวังของเกษตรกร 2.เพื่อศึกษาสถานการณ์การปลูกยางพาราในอำเภอเชียงแสน - ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต - สภาพพื้นที่ พันธุ์ยาง การดูแลรักษา ระบบการกรีด ภูมิอากาศ - ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อยางพาราในอนาคต - ผลผลิตน้ำยางที่ได้ในจังหวัดเชียงราย (เน้นกรณีศึกษาในอำเภอเชียงแสนและอำเภอใกล้เคียงที่มีสวนเปิดกรีดเป็นอย่างไร 3.เพื่อหาแนวทางในการปรับตัวของชาวสวนยางพาราอำเภอเชียงแสนต่อแนวโน้มของสถานการณ์ยางพาราที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต