สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG50N0014
ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่นและการพัฒนาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำว้า จังหวัดน่าน ปี 2550"
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิชัย นิลคง
ระยะเวลาโครงการ : 3 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2550 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำว้า 2. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยของพื้นที่ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 3. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำว้าที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน 4. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำว้า