สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG50S0003
ชื่อโครงการ : กระบวนการศึกษาพรรณพืชท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรชุมชน
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิไลวรรณ ฟองชัย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 พ.ย. 2549 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาและรวบรวม ชนิด พันธุ์ และลักษณะทั่วไปของพืชท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนอำเภอกะปง 2. เพื่อศึกษาสาเหตุ อาการและผลที่ตามมาถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงและความเสื่อมโทรามของพืชท้องถิ่น 3. เพื่อศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมชุมชนกะปงจากความเสื่อมโทรมและสูญเสียของพืชท้องถิ่น 4. เพื่อศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์และการขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น 5. เพื่อเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมการฟื้นฟู การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์แบบยั่งยืน 6. เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือการฟื้นฟูการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน