สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG51E0004
ชื่อโครงการ : อาหารในภา(สำรับข้าว)เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ต้นน้ำคู่ กรณีศึกษาบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  แสวง ดาปะ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 เม.ย. 2551 , สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2552
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายอาหารในภา(สำรับข้าว) ปริมาณอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและแหล่งที่มาของอาหารในภา 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคน/ชุมชน คุณค่า และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต้นน้ำคู่ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 3. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำคู่และฟื้นฟูอาหารท้องถิ่น