สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG51N0001
ชื่อโครงการ : ถอดองค์ความรู้การทำนาข้าวจ่อมของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บุญสุข เตือนชวัลย์
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2550 , สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2551
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษารวบรวมและถอดองค์ความรู้ในการทำนาข้าวจ่อมของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ของ อ.ขุนยวม 2. เพื่อให้เกษตรกรที่มีองค์ความรู้ในการทำนาข้าวจ่อม ของ อ.ขุนยวม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านเทคนิค วิธีการ ขั้นตอน เพื่อปรับใช้ในพื้นที่ตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป