สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG51N0007
ชื่อโครงการ : การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำแม่กึ้ด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เฉลิม อินสม
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2551 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2551
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของลำน้ำแม่กึ๊ดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำแม่กึ๊ดในทุกมิติ 3. เพื่อค้นหาแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรลำน้ำแม่กึ๊ดของชุมชน