สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG51N0009
ชื่อโครงการ : แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  พันธ์ ติ๊บกาศ
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2551 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2552
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อการศึกษาปัญหาสถานการณ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2) เพื่อการได้แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน