สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG51S0002
ชื่อโครงการ : ศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน กรณีศึกษาการคัดค้านประทานบัตรระเบิดหินเขาถ้ำแรด ของชุมชนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิทยา อาภรณ์
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2550 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2551
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
๑) เพื่อศึกษาพัฒนาการการจัดการทรัพยากรของชุมชนตำบลปากแจ่ม ๒)เพื่อศึกษาบทบาทของบุคคลภายในและภายนอกชุมชนที่สนับสนุนประทานบัตรระเบิดหินเขาถ้ำแรด โดยเฉพาะบทบาทของข้าราชการ และเจ้าของกิจการโรงโม่หิน ๓)เพื่อศึกษาเงื่อนไขภายใน/เงื่อนไขภายนอกในการร่วมกันปกป้องทรัพยากรของชุมชนกรณีประทานบัตรระเบิดหินเขาถ้ำแรด