สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG51S0013
ชื่อโครงการ : สำรวจข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำขัง/น้ำเสียชุมชนบ้านร่มเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วีร์ธิมา ส่งแสง
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 มี.ค. 2551 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2551
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1 เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพน้ำขัง/น้ำเสียในชุมชนบ้านร่ม เขตเทศบาลนครยะลา 2 เพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำขัง/น้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านร่ม