สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG51S0016
ชื่อโครงการ : กระบวนการเรียนรู้ในการฟื้นฟูคลองงาเพื่อการอนุรักษ์ปลานำจืดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สงบ กาละสังข์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2551 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2552
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา วิถีชีวิตของชุมชนทุ่งคาโงกกับภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากคลองงา 2. เพื่อศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากคลองงาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3. เพื่อศึกษา สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงสภาพระบบนิเวศคลองงา 4. เพื่อศึกษาแนวทางการฟื้นฟู บำบัด รักษาคลองเพื่อการอนุรักษ์ปลาน้ำจืดที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับภูมิปัญญาและบริบทของชุมชน