สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG52E0002
ชื่อโครงการ : ศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานทางเลือกของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ชำนาญ สูตรกระโทก
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2552 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2552
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และพัฒนาการการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาหารูปแบบที่เหมาะสมด้านพลังงานเชื้อเพลิงของคนในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อแสวงหาทางเลือกและองค์ความรู้ใหม่ของรูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่เหมะสมด้านพลังงานเชื้อเพลิง ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน