สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG52E0021
ชื่อโครงการ : การศึกษาวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์เยอกับการฟื้นฟูปลาลุ่มน้ำมูลบ้านใหญ่ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  แดง คาวี
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2552 , สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อ ของชุมชนชาติพันธุ์เยอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตของชาวเยอ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวเยอกับทรัพยากรทางน้ำ 3.เพื่อศึกษาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4.เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตและทรัพยากรทางน้ำของชาวเยอ