สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG52N0006
ชื่อโครงการ : แนวทางการสืบทอดการทำไร่หมุนเวียนสู่คนรุ่นใหม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิมนต์ ใจอ่อน
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2552 , สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำไร่หมุนเวียน และการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดำรงชีวิต ของชุมชนชาวปกาเกอะญอ ในแต่ละช่วงคน (ตาสื้อสะ /ตาชอแล/ตาลิลึบอลึมึ) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อค้นหาแนวทางการสืบทอด พิธีกรรม ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำไร่หมุนเวียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง