สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG52N0007
ชื่อโครงการ : แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  มนตรี ตระกูลเลิศศิลป์
ระยะเวลาโครงการ : 10 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2552 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของชาวบ้านน้ำแคะกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำแคะ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ของชุมชนบ้านน้ำแคะในรอบปี 4. เพื่อศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 5. เพื่อสร้างการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดการทรัพยากร 6. เพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม