สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG52S0002
ชื่อโครงการ : ศึกษาแนวทางการจัดการช้างป่าโดยชุมชนบ้านกงตอ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุจินต์ ส่งมา
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ย. 2551 , สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2552
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานพฤติกรรมและสถานถานการณ์ของช้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการและการเฝ้าระวังช้างของชาวบ้านในพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม 3. เพื่อศึกษาแนวทางการประสานภาคีร่วมในพื้นที่