สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG53N0002
ชื่อโครงการ : แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านฮวก ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สมศักดิ์ หลวงยศ
ระยะเวลาโครงการ : 7 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 มิ.ย. 2553 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาพื้นบ้านของชุมชนบ้านฮวกโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนบ้านฮวกในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาพื้นบ้าน