สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG53N0003
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ไตรภพ แซ่ย่าง
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2553 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ วัตถุประสงค์รอง 1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งในอดีต และปัจจุบันของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย 2. เพื่อศึกษาบทเรียนของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสุเทพ - ปุย 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่าง ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง