สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG53N0004
ชื่อโครงการ : แนวทางการบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานฝายหมอเมือง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  รัตน์ ตามล
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2553 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2553
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหมอเมือง 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำของชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3. เพื่อสนับสนุนหรือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4. เพื่อหารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ดี ผ่านกระบวนการชลประทานเพื่อท้องถิ่นให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำ