สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG53S0002
ชื่อโครงการ : ความหลากหลายของชนิดพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อการจัดการอนุรักษ์โดยคณะกรรมการกลุ่มกล้วยไม้ท้องถิ่นบ้านบางติบ
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สมพงษ์ ประสารการ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2553 , สิ้นสุด : 30 เม.ย. 2554
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสำรวจข้อมูลและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่นชุมชนบางติบจากอดีต -ปัจจุบัน 2. ศึกษาทบทวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ และการอนุรักษ์กล้วยไม้ท้องถิ่นบ้านบางติบจาก อดีต - ปัจจุบัน ร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน 3. เพื่อหาแนวทางและสร้างกลไกในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่นชุมชนบางติบ 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นบ้านบางติบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการอนุรักษ์กล้วยไม้