สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG53S0008
ชื่อโครงการ : แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยงของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ดิเรก เหมนคร
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2553 , สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2554
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
3.1 เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชผัก อาหารพื้นบ้านในระบบนิเวศน์คลองและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านของชุมชน 3.2 เพื่อพัฒนากระบวนการสืบทอดเรื่ององค์ความรู้ผักพื้นบ้านในคลองตูหยงของสมาชิกในชุมชน 3.3 เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนในการฟื้นฟูความหลายหลายของผักพื้นบ้านในคลองตูหยง