สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG54E0001
ชื่อโครงการ : แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  จิตติราช  อุทรักษ์
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2553 , สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2554
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
เพื่อศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสถานการณ์ทั่วไปของประชาชน ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง 5.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวนาปีตกต่ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 5.3 เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขทั้งสภาพภูมิประเทศ การลงทุน เทคโนโลยี คน น้ำ อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียต่อการผลิตข้าวนาปี 5.4 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวนาปีที่เหมาะสม กับพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง