สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG54E0005
ชื่อโครงการ : ศึกษาสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน กรณีศึกษา : ชุมชนคนเลี้ยงช้าง บ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  มีชัย แก้วหอม
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 เม.ย. 2554 , สิ้นสุด : 30 พ.ย. 2554
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและข้อเสนอจากมุมมองของสังคมภายนอกที่มีต่อคนเลี้ยงช้าง 2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการเลี้ยงช้างของคนเลี้ยงช้างบ้านขุนไชยทองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และนำเสนอให้สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตคนเลี้ยงช้าง 3. เพื่อศึกษากระบวนการและผลการแก้ไขปัญหา "ช้างเร่ร่อน" ที่ผ่านมา 4. เพื่อหาแนวทางการเลี้ยงช้างที่เหมาะสมของคนเลี้ยงช้างบ้านขุนไชยทอง