สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PDG54E0007
ชื่อโครงการ : แนวทางการปรับตัวชุมชนเยอในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  จันทร์ โยธี
ระยะเวลาโครงการ : 10 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 เม.ย. 2554 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2555
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและสภาพนิเวศพื้นที่ชุมชนชาวเยอบ้านเขวา 2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา ผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซากของชุมชนชาวเยอ บ้านเขวา 3. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนชาวเยอบ้านเขวาก่อนช่วงฤดูกาลน้ำท่วม ช่วงน้ำท่วม และช่วงหลัง น้ำท่วม 4. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาในการปรับตัวอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากของชุมชนชาวเยอบ้านเขวามีอะไรบ้าง 5. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับตัวของชุมชนชาวเยอบ้านเขวาในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก