สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PUG56E0004
ชื่อโครงการ : การสื่อสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่องการฟื้นฟูลุ่มน้ำ กรณีลุ่มน้ำเลยสู่สาธารณะ
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ยุทธนา วงศ์โสภา
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 15 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 14 มี.ค. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อทบทวนความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรในลุ่มแม่น้ำเลย 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารเสริมพลังและความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ 3.เพื่อสื่อสารองค์ความรู้และกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่นำไปสู่จัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำเลยสู่สาธารณะ