สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  PUG56E0006
ชื่อโครงการ : การสื่อสารเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นในลุ่มน้ำห้วยเสนง
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุทธิพงษ์  พูนกล้า
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 20 ก.ย. 2556 , สิ้นสุด : 19 ก.ย. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อประมวลและทบทวนชุดความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของลุ่มน้ำห้วยเสนง 2) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสื่อสารการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายนักวิจัยในลุ่มน้ำห้วยเสนง 3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ พื้นที่รูปธรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเสนงสู่ชุมชนท้องถิ่นและสาธารณะ