สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49N0002
ชื่อโครงการ : พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เพ็ญพร ประไพพิณ
ระยะเวลาโครงการ : 3 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2548 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ในความดูแลของศูนย์ประสานงานวิจัยฯ พิษณุโลก) จำนวน 10 โครงการ ทั้งด้านกิจกรรม-เนื้อหา และการเงิน/บัญชีโครงการ ซึ่งแบ่งงานได้ 2 ส่วน - ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่ล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ระหว่างปรับแก้รายงานและสรุปเงิน จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการตามสัญญาเลขที่ PDG47N0007, PDG47N0009, PDG46N0002, PDG46N0009 และ RDG46N0020 ให้สามารถปิดโครงการได้อย่างสมบูรณ์ - ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (รวมขยายเวลา) และล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการตามสัญญาเลขที่ PDG47N0005, PDG47N0006, PDG47N0008, PDG47N0011 และ RDG47N0030 ให้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่วางไว้ 2. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอ สกว.สำนักงานภาค จำนวน 3 เล่ม 3. ทำงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะร้องขอเป็นคราวๆ