สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49N0005
ชื่อโครงการ : กลไกสนับสนุนโครงการในกลุ่มประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี ระยะที่ 3
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สันติพงษ์ ช้างเผือก
ระยะเวลาโครงการ : 3 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2548 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2548
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แม่แจ่ม 100 ปี ให้มีความก้าวหน้า และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กลุ่มงานวิจัยตั้งไว้ 2. เพื่อสนับสนุนกระบวนการขยายผลองค์ความรู้ และบทเรียนของงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นลงสู่ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อถอดบทเรียน และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการติดตามสนับสนุนของทีมกลไกสนับสนุนฯ ต่อชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แม่แจ่ม 100 ปี 4. เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แม่แจ่ม 100 ปี