สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 




 

 

รหัสโครงการ :  RDC49N0006
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2549
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วันเพ็ญ พรินทรากูล
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 พ.ย. 2548 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
วัตถุประสงค์ ภายใน 1 ปี 1. เพื่อค้นหาแนวทาง/รูปแบบการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้กับการเชื่อมโยงองค์กรท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับภาคีการเรียนรู้ในพื้นที่รูปธรรม 2. เพื่อพัฒนากระบวนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการเชื่อมโยงกับองค์กรท้องถิ่นและการเชื่อมโยงกับภาคีการเรียนรู้