สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49N0008
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย 2549 ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ธ.ค. 2548 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการสนับสนุนสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์ พระนิสิตและศิษย์เก่า 2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการสนับสนุนเครือพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ(คพชน.) และเครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง(คพชส.)ให้ได้ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนงานเพื่อประยุกต์หลักพุทธธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ