สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49N0009
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2549
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ธนันชัย มุ่งจิต
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ม.ค. 2549 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. สนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8 โครงการ ซึ่งแบ่งโจทย์วิจัยได้ 2 ระดับ คือ 1)โจทย์วิจัยระดับพื้นที่อำเภอ/ชุมชนวิจัย 2)โจทย์วิจัยระดับจังหวัดหรือในระดับเครือข่าย โดยมุ่งเน้นให้เกิดงานวิจัยเด่นอย่างน้อย 1 โครงการ 2. ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. สนับสนุนให้นักวิจัยท้องถิ่นที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะนักวิจัยจากโครงการวิจัยเด่น ได้เกิดการสร้างงานใหม่ ในลักษณะที่เป็นการยกระดับ ต่อยอด หรือขยายผล ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 4. เป็นหน่วยจัดการองค์ความรู้ เพื่อขยายผล และเชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ 5 ประเด็น คือ เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวโดยชุมชน สุขภาพองค์รวม การศึกษากับชุมชน และวัฒนธรรมภูมิปัญญากับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 5. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายวิจัยในพื้นที่ และฝึกอบรมทักษะในการทำงานวิจัย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่น และทีมพี่เลี้ยงนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 6. ประสานและเชื่อมโยงงานวิจัย และงานพัฒนา ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น เช่น งานเครือข่ายภาคประชาคมจังหวัด งานวิจัยโครงการนำร่องการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (ศตจ.) งานวิจัยฝ่ายต่างๆ ของ สกว. เป็นต้น 7. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น กศน. วิทยาลัยชุมชน และ สาธาณสุข เป็นต้น เพื่อให้มีการทำงานร่วมกันที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นมากขึ้น 8. ถอดประสบการณ์การทำงานของศูนย์ประสานงานฯ แม่ฮ่องสอน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียนเผยแพร่ให้กับเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และผู้สนใจ 9. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 10. ทำงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะร้องขอเป็นคราวๆ