สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49S0002
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  โชติรส ศรีระสันต์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ม.ค. 2549 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
ภารกิจ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน. ปัตตานี) ให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อทม้องถิ่นและเกิดการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับชาวบ้าน 12 โครงการ บนพื้นฐานการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันระหว่าง กศน. และ สกว. กิจกรรม 1. เตรียมบุคลากร กศน.สำหรับการเข้าร่วมโครงการ และ การสร้างความเข้าใจแนวทางการทำงานร่วม ระหว่างผู้บริหาร กศน. สกว. และบุคลากร กศน.กลุ่มเป้าหมาย 2. ฝึกอบรมบุคลากร กศน. เพื่อสร้างการเรียนรู้ การตั้งโจทย์ / คำถาม / ปัญหาที่ต้องการหาคำตอบของ ชาวบ้านโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และเข้าใจถึงการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ต่อเนื่อง (Process) ผ่านเวทีเชิงปฏิบัติการ 3. พัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเป็นเอกสารข้อเสนอโครงการ และการพิจารณาเอกสาร ก่อนนำเสนอองค์กรสนับสนุน 4. ดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนาตามแผนงาน 5. ติดตามหนุนเสริมการทำงาน โดยการร่วมกิจกรรมในพื้นที่ และร่วมกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมทั้งเสริมความรู้ที่จำเป็น เป็นระยะ 6. การจัดศึกษาดูงานโครงการวิจัย หรืองานพัฒนากลุ่มเข้มแข็ง เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 โครงการ 7. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 12 โครงการ แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี สกว. และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8. สรุปและประเมินผลโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเป็นนักวิจัย เพื่อท้องถิ่น กรณีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี (กศน.ปัตตานี) 9. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 10. รายงานภาคสนาม เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Web site ของ สกว. และจดหมายข่าวเป็นระยะ