สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49S0008
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา 2549
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุขกิจ นาคตาขุน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ม.ค. 2549 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. ติดต่อแสวงหาผู้สนใจร่วมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและดำเนินการพัฒนาโครงการวิจัยจากข้อเสนอชุมชน 2. ติดตามสนับสนุนโครงการที่ได้รับทุนแล้ว เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. จัดให้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนร่วมกับชุมชนอื่นๆ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรอื่นๆ 4. สนับสนุนการขยายผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าสู่กลไกความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตการศึกษา หน่วยงานราชการและองค์กรสาธารณะ 5. ทำงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะร้องขอเป็นครั้งคราว