สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49S0009
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2549
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิรัตน์ สาระคง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ม.ค. 2549 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2549
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. ติดต่อแสวงหาผู้สนใจร่วมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยเน้นพื้นที่ในจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหลัก และพัฒนาโครงการวิจัยที่ได้รับการเสนอมาแล้วร่วมกับผู้เสนอโครงการ โดยเน้นการพัฒนา/สนับสนุนงานวิจัยในประเด็นที่น่าสนใจ และเป็นชุมชนที่จะสร้างผลกระทบหรือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ ในท้องถิ่นสู่การขยายผลในอนาคต 2. ติดตามสนับสนุนโครงการที่ได้รับทุนแล้ว เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกอบรมทักษะในการทำงานวิจัยให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับพี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. เชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่กับงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นงานวิจัยและงานพัฒนา เช่น การบูรณาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 5. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 6. ทำงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะร้องขอเป็นคราวๆ