สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC49S0011
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2549
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  มานพ ช่วยอินทร์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2549 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. ติดต่อแสวงหาผู้สนใจร่วมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยเน้นพื้นที่จังหวัดตรังเป็นฐาน และพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับผู้เสนอโครงการให้เกิดโครงการวิจัยอย่างน้อย 6 - 8 โครงการ โดยติดตามอย่างต่อเนื่องให้ได้งานวิจัยที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนของ สกว.สำนักงานภาค 2. ติดตามสนับสนุนโครงการที่ได้รับทุนแล้ว จำนวน 6 โครงการ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3. จัดให้มีการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับพี่เลี้ยง และนักวิจัย 4. พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ในชุดประเด็น รวมถึงกระบวนการเคลื่อนงาน และพัฒนากลไก 5. เชื่อมโยงงานวิจัยเพื่อทอ้งถิ่นในพื้นที่กับงานอื่นๆ ทั้งที่เป็นงานวิจัยและงานพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 6. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกว.ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 8. เชื่อมโยงงานกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆมากขึ้น ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตรังจากกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ์ สกว.ฝ่ายอื่นๆ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9. ทำงานอื่นๆ ตามที่ สกว.จะร้องขอ