สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC50E0002
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 2550
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  มัสยา คำแหง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ธ.ค. 2549 , สิ้นสุด : 30 พ.ย. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเชิงประเด็นการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์กรชุมชน กับองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 8 โครงการ 2. เพื่อติดตาม หนุนเสริมการทำงานในโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นทั้งในด้าน คนวิจัย การทำงานวิจัย และการบริหารจัดการงานวิจัย 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และเพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะ 4. เกิดการรับรู้และความร่วมมือในการสนับสนุนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระดับภาคี จ.อุบลราชธานี และมีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการทำงานของสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และภาคีต่างๆในพื้นที่ 6. เกิดทีมวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ประกอบด้วยชุมชน และภาคีต่างๆที่ทำงานร่วมกัน มีการพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูลความรู้อย่างเข้มแข็ง 7. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 8. ทำงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะร้องขอเป็นคราวๆ