สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC50E0003
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม 2550
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ชูพักตร์ สุทธิสา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ม.ค. 2550 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เกิดรูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ชัดเจนทั้งด้านบุคลากร เครือข่าย/องค์กรในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์ประสานงานด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 2. เกิดรูปแบบการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชนร่วมกันระหว่างองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ เครือข่าย/ องค์กร และรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยท้องถิ่น และพัฒนาให้ได้โครงการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 โครงการ ( ต่อยอดและพัฒนาประเด็นการจัดการทรัพยากร 2 โครงการ ประเด็น อปท. 4 โครงการ และประเด็นชุดนักวิชาการ 4 โครงการ) 4. ส่งเสริม/ติดตามสนับสนุนให้ชุมชนที่กำลังดำเนินการวิจัยในประเด็นทรัพยากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ(โครงการจัดการน้ำโดยวัฒนธรรมชุมชนและชุด อบต. 4 โครงการ) 5. สนับสนุนให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมสรุปบทเรียนประสบการณ์การทำงานวิจัยระหว่างทีมและโครงการวิจัย 6. รายงานสรุปบทเรียนการทำงานสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ฯ 6 เดือน/ครั้ง