สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC50E0004
ชื่อโครงการ : สังเคราะห์องค์ความรู้ ชุดโครงการประสานงานวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
ระยะเวลาโครงการ : 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2550 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยในพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และอยู่ในระยะเวลาที่วางแผนไว้ จำนวน 10 โครงการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สร้างให้เกิดเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างโครงการวิจัยและเครือข่ายการศึกษาในจังหวัด มหาสารคาม 3. มีการสังเคราะห์ชุดองค์ความรู้ ในภาพรวมโครงการวิจัยภายใต้ชุดประเด็นการศึกษา เพื่อการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายต่อไป 4. ได้ทางเลือก รูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานเป็นครั้งคราว 6. นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการ และรายงานการเงิน ตามงวดสัญญา