สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC50E0007
ชื่อโครงการ : การจัดการพื้นที่ทามลุ่มน้ำมูลตอนกลางแบบบูรณาการ โดยชุมชนท้องถิ่น
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บุญเสริฐ เสียงสนั่น
ระยะเวลาโครงการ : 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2550 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
สนับสนุนติดตามงานชุดโครงการ "ทามลุ่มน้ำมูล" ให้เกิดประสิทธิภาพ จำนวน 9 โครงการ 2. ร่วมกับทีมสังเคราะห์ดำเนินการสังเคราะห์ชุดความรู้ "ทามลุ่มน้ำมูลตอนกลาง" 3. สรุปสังเคราะห์ บทเรียนการทำงานชุดทามลุ่มน้ำมูล 4. นำเสนอบทสังเคราะห์เผยแพร่สู่สาธารณะชนและนโยบายทั้งรูปแบบเอกสารและนำเสนอผ่านการประชุม/สัมมนาต่างๆ 5. พัฒนากลไกการทำงานของศูนย์ฯ เพื่อหนุนเสริมการทำงานของโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย การสนับสนุนให้มีการสรุปบทเรียนและจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ ทันตาม กำหนดเวลาที่วางแผนไว้ 6. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สกว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 7. ทำงานอื่นๆ ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจะร้องขอเป็นคราวๆ