สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC50E0010
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ 2550
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บุญเสริฐ เสียงสนั่น
ระยะเวลาโครงการ : 11 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ค. 2550 , สิ้นสุด : 31 พ.ค. 2551
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
บทบาทศูนย์ประสานงานฯ ในระยะต่อไปดังนี้ 1) เพื่อติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยชุดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 6 โครงการ ให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายแผนงานโครงการ 2) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ทั้งในด้านกระบวนการดำเนินงาน การติดตามหนุนเสริมโครงการ และองค์ความรู้ที่เป็นผลการศึกษาของโครงการ 3) เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัย และหน่วยงานราชการ องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายชุมชนวิจัย 4) เพื่อเผยแพร่ขยายผลชุดความรู้จากการทำงานต่อเวทีสาธารณะระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติ OUT-Put ที่คาดว่าจะได้รับ 1) ได้ข้อมูลชุดประสบการณ์การศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย 2) ได้โครงการวิจัยชุดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 6 โครงการที่มีประสิทธิภาพ 3) เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงงานชุดโครงการประวัติศาสตร์ 3 ประเด็น คือ - เครือข่ายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ - พัฒนาพลังความเชื่อเจ้าพ่อศรีนครเตาสู่ความเป็นท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ - การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นนำร่อง 2 ชุมชน (เมืองบัว/เมืองเตา) 4) การเผยแพร่และเวทีสาธารณะได้แก่ - หนังสือชุดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 5 เล่ม - สื่อ แผ่นพับ/ปฏิทิน/ VCD - จัดเวทีวิชาการร่วมกันระหว่าง เครือข่ายนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสื่อสาธารณะ