สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC50M0006
ชื่อโครงการ : การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2550
ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2549 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2550
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาให้เกิดความเข้าใจถึงสถานภาพ ศักยภาพ และวิธีการที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมที่อยู่ในภาวะวิกฤตในแต่ละพื้นที่ 2. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ภาษาและวัฒนธรรมอยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงใกล้สูญหาย ให้มีโอกาสอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มต้นจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษา 3. เพื่อสร้างให้เกิดชุมชนต้นแบบ (แหล่งการเรียนรู้) โรงเรียนต้นแบบ และนักวิชาการท้องถิ่น ในด้านการพัฒนาภาษาและการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นทรัพยากรและมรดกของมนุษยชาติ 4. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาเบื้องต้นแก่กลุ่มชาติพันธุ์ภาษาซึ่งมีความขัดแย้งและภาวะวิกฤตด้านอัตลักษณ์แนวชายแดน เช่น กลุ่มเขมรถิ่นไทย มลายูถิ่น (มลายูปาตานี) มอญ ขมุ เป็นต้น 5. เพื่อนำความรู้และบทเรียนที่ได้จากการอนุรักษ์และการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมต่อยอดไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ 6. เพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่จากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ และนักวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาชุดความรู้ในระดับทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับชุมชนและระดับอุดมศึกษา 7. เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายด้านภาษาและวัฒนธรรมในระดับชาติ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษา ตลอดจนการปรับตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาได้อย่างเหมาะสม