สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC54M0001
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2554
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2553 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2554
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
เพื่อพัฒนาโจทย์ / รูปธรรมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การยกระดับการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถจัดการปัญหาประเด็นการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการและสุขภาวะของชุมชนในจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยงาน / องค์กร ภาคีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนอย่างน้อย 8 โครงการ (วษท. 4 + 4 พัฒนาโจทย์ทุน สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) 2. เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการและติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานให้สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ และสามารถปิดโครงการได้อย่างสมบูรณ์ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 16 โครงการ (โครงการเก่า 11 ชลประทาน 2 ศูนย์สังคมพัฒนา 3) 3. เพื่อศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และประมวลสถานการณ์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ดังนี้ 3.1 การค้นหาแนวทางการพัฒนากลไกการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทั้งในลักษณะกลไกพี่เลี้ยงและเครือข่ายนักวิจัย 3.2 การค้นหาแนวทางทางการเสริมสร้าง / สนับสนุน / บูรณาการกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมพันธกิจของภาคี หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 3.3 การศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้ประเด็นการศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการและสุขภาวะที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายสาธารณะต่อไป