สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDC54N0005
ชื่อโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ปี 2554
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ภัทรา มาน้อย
ระยะเวลาโครงการ : 11 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ย. 2553 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2554
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1) เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้แนวทางการยกระดับกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง และองค์ความรู้จากการทำงานเชื่อมโยงภาคีทางการศึกษาในระดับการขับเคลื่อนเชิงโครงสร้าง 2) เพื่อสร้างรูปธรรมของใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่แนวทางการพัฒนาให้เป็นโจทย์วิจัยในระดับโครงสร้างของสถาบันที่ชัดเจน 2.1 เพื่อหนุนเสริมให้บุคลากรในสถาบันการศึกษาใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสถาบันการศึกษาและคนในชุมชน 2.2 เพื่อติดตามและหนุนเสริมกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับโครงการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 3) เพื่อหนุนเสริมให้เกิดเป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในประเด็นการศึกษาจังหวัดลำปางร่วมกับเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลำปาง โดยอาศัยกลไกของการเชื่อมโยงเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4) เพื่อค้นหารูปแบบองค์กรและวิธีการทำงานของศูนย์ประสานงานวิจัยฯ ที่จะนำไปสู่การเป็นหน่วยบริหารจัดการตนเองโดยอิสระในอนาคต