สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG46S0006
ชื่อโครงการ : กระบวนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องมโนราห์ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สาลินี สุขบัวแก้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 พ.ค. 2546 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2547
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องมโนราห์ 2. เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องมโนราห์เป็นเครื่องมือ