สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG46S0007
ชื่อโครงการ : กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์การทอผ้าไหมพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
ชุดโครงการ : ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  พินิจ ธาวุฒิสกุล
ระยะเวลาโครงการ : 5 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ส.ค. 2546 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2546
สถานภาพโครงการ : สิ้นสุดโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาค้นหา และรวบรวมเอกลักษณ์ลายผ้าโบราณของผ้าไหมพุมเรียง 2. เพื่อจัดระบบข้อมูลเรื่องการทอผ้าไหมพุมเรียงและเอกลักษณ์ของลายผ้าไหมพุมเรียงให้เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพการทอผ้าไหมพุมเรียง 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์องค์ความรู้เรื่องการทอผ้าไหมพุมเรียงไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น